COVID-19: "THÔNG BÁO & CẦU NGUYỆN"

A/-THÔNG BÁO: *Từ nay cho đến 15-12-2020: Hội Thánh vẫn tiếp tục Thờ Phượng Chúa trực tuyến (Online) trên trang YouTube HTTL AUSTIN (đính kèm đường link bên dưới).   

 I. Các Mục Vụ Thờ Phượng Mỗi Chúa Nhật:

  1. -Tạm ngưng các lớp học Trường Chúa Nhật Việt Ngữ cho đến khi có thông báo mới.
  2. -Hiệp Nguyện & Học KT thư "Phi-Líp" sẽ nhóm Online lúc 10:00am - 10:45am trên Webex.
  3. -English Worship Online: 10:05am Live Stream on YouTube HTTL AUSTIN.
  4. -Thờ Phượng Việt Ngữ Online: 11:05am Live Stream trên YouTube HTTL AUSTIN.
  5. -Đường link: https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured

 II. Các Mục Vụ Trong Tuần:

  1. -Lớp Thần Học Mở Rộng - Quyển 3 vào tối thứ Hai, lúc 7:00pm tại Nhà thờ.
  2. -Học Kinh thánh và Cầu nguyện mỗi tối thứ Tư của Hội thánh, lúc 7:00pm trên Webex.
  3. -Học Kinh thánh và Cầu nguyện của nhóm nhỏ Anh ngữ trên Zoom, lúc 8:00pm. 
  4. -Các sinh hoạt khác trong tuần tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới.

         III. Các Mục Vụ Trong Tháng: 

            *Tạm ngưng sinh hoạt các Ban Nam giới, Phụ nữ, Thanh-Tráng niên...từ nay cho đến khi có thông báo mới.

       B/-CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH COVID-19:
        1/-Kính xin quý con dân Chúa trong Hội thánh dành thì giờ Cầu Nguyện Đặc Biệt, xin Chúa cho dịch bệnh sớm             được chấm dứt, gìn giữ các gia đình con cái Chúa trong Hội thánh luôn được bình an và không ai bị nhiễm                bệnh. (Giê-rê-mi 33:3 & Thi-thiên 91).

         2/-Với tinh thần với Chúa và với nhau, quý vị ở nhà xin thông tin cho nhau qua phone hoặc email những nan                đề, khó khăn mình đang gặp để Hội thánh biết, cầu thay cho nhau, cũng như có sự tương trợ kịp thời.                        (Gia-cơ 5:13-20).

         3/-Đừng ngần ngại, hãy gọi vào Hotline: (512) 698-9990 cho Mục sư NC Trần Ngọc Hòa-Quyền Quản nhiệm                     HT hoặc (512) 736-5445 Ô. Phục Phạm-Thư ký HT hoặc (512) 517-3871 Ô. Tuấn Nguyễn-Thủ quỹ HT.
 

            Kính cảm ơn và thông báo.

           BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH