COVID-19: "THÔNG BÁO & CẦU NGUYỆN"

A/-THÔNG BÁO: *Từ nay cho đến 16-02-2021: Hội Thánh Thờ Phượng Chúa tại Nhà thờ và Online các buổi thờ phượng English & Việt Ngữ cho những người lớn tuổi, người không thể đến Nhà thờ được, trên trang YouTube HTTL AUSTIN (đính kèm đường link bên dưới).   

 I. Các Mục Vụ Thờ Phượng Mỗi Chúa Nhật:

  1. -Hiệp Nguyện & Học KT thư "Cô-lô-se" Online trên Webex & tại Nhà thờ, lúc 9:00am - 9:50am.
  2. -Trường Chúa Nhật Online trên Webex & tại Nhà thờ, bắt đầu từ 10:00am - 10:50am.
  3. -English Worship Online10:05am - 11:00am Live Stream on YouTube HTTL AUSTIN.
  4. -Thờ Phượng Việt Ngữ Online: 11:10am -12:30pm Live Stream trên YouTube HTTL AUSTIN.
  5. -Đường link: https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured

 II. Các Mục Vụ Trong Tuần:

  1. -Lớp Thần Học Mở Rộng - Quyển 3 vào tối thứ Hai, lúc 7:00pm tại Nhà thờ: Tạm Nghỉ Lễ.
  2. -Học Kinh thánh và Cầu nguyện mỗi tối thứ Tư của Hội thánh, lúc 7:00pm trên Webex: Tạm Nghỉ Lễ
  3. -Học Kinh thánh và Cầu nguyện của nhóm nhỏ Anh ngữ trên Zoom, lúc 8:00pm. 
  4. -Các sinh hoạt khác trong tuần tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới.

         III. Các Mục Vụ Trong Tháng: 

            *Tạm ngưng sinh hoạt các Ban Nam giới, Phụ nữ, Thanh-Tráng niên...từ nay cho đến khi có thông báo mới.

       B/-CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH COVID-19:
        1/-Kính xin quý con dân Chúa trong Hội thánh dành thì giờ Cầu Nguyện Đặc Biệt, xin Chúa cho dịch bệnh sớm             được chấm dứt, gìn giữ các gia đình con cái Chúa trong Hội thánh luôn được bình an và không ai bị nhiễm                bệnh. (Giê-rê-mi 33:3 & Thi-thiên 91).

         2/-Với tinh thần với Chúa và với nhau, quý vị ở nhà xin thông tin cho nhau qua phone hoặc email những nan                đề, khó khăn mình đang gặp để Hội thánh biết, cầu thay cho nhau, cũng như có sự tương trợ kịp thời.                        (Gia-cơ 5:13-20).

         3/-Đừng ngần ngại, hãy gọi vào Hotline: (512) 698-9990 cho Mục sư NC Trần Ngọc Hòa-Quyền Quản nhiệm                     HT hoặc (512) 736-5445 Ô. Phục Phạm-Thư ký HT hoặc (512) 517-3871 Ô. Tuấn Nguyễn-Thủ quỹ HT.
 

            Kính cảm ơn và thông báo.

           BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH