COVID-19: "THÔNG BÁO & CẦU NGUYỆN"

A/-THÔNG BÁO: Hội Thánh Vẫn Mở Cửa Thờ Phượng Chúa tại Nhà Thờ hàng tuần vào mỗi Chúa Nhật và phát trực tiếp (live stream) các buổi Thờ Phượng Tiếng Anh & Việt Ngữ cho con cái Chúa không thể đến Nhà Thờ trên trang YouTube HTTL AUSTIN (vui lòng xem thời gian và đường link YouTube bên dưới).   

 I. Các Mục Vụ & Thờ Phượng Ngày Chúa Nhật:

  1. -Hiệp Nguyện & Học Kinh Thánh tại Nhà thờ và Online trên Webex, lúc 9:00am - 9:50am.
  2. -Trường Chúa Nhật tại Nhà thờ và Online trên Webexbắt đầu từ 10:00am - 10:50am.
  3. -English Worship10:05am - 11:00am at Church & Live Stream on YouTube HTTL AUSTIN.
  4. -Thờ Phượng Việt Ngữ: 11:10am -12:30pm tại Nhà Thờ & Live Stream on YouTube HTTL AUSTIN.
  5. -Đường link: https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured

 II. Các Mục Vụ Trong Tuần:

  1. -Lớp Thần Học Mở Rộng - Quyển 4 vào tối thứ Hai, lúc 7:00pm tại Nhà thờ.
  2. -Học Kinh thánh và Cầu nguyện mỗi tối thứ Tư của Hội thánh, Online lúc 7:00pm trên Webex.
  3. -Học Kinh thánh và Cầu nguyện của nhóm nhỏ Anh ngữ tối thứ Năm trên Zoom, lúc 8:00pm. 
  4. -Các sinh hoạt khác trong tuần tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới.

         III. Các Mục Vụ Trong Tháng: 

            *Tạm ngưng sinh hoạt các Ban Nam giới, Phụ nữ, Thanh-Tráng niên...từ nay cho đến khi có thông báo mới.

       B/-CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH COVID-19:
        1/-Kính xin quý con dân Chúa trong Hội thánh dành thì giờ Cầu Nguyện Đặc Biệt, xin Chúa cho dịch bệnh sớm             được chấm dứt, gìn giữ các gia đình con cái Chúa trong Hội thánh luôn được bình an và không ai bị nhiễm                bệnh. (Giê-rê-mi 33:3 & Thi-thiên 91).

         2/-Với tinh thần với Chúa và với nhau, quý vị ở nhà xin thông tin cho nhau qua phone hoặc email những nan                đề, khó khăn mình đang gặp để Hội thánh biết, cầu thay cho nhau, cũng như có sự tương trợ kịp thời.                        (Gia-cơ 5:13-20).

         3/-Đừng ngần ngại, hãy gọi vào Hotline: (512) 698-9990 cho Mục Sư NC Trần Ngọc Hòa-Quản nhiệm                     Hội Thánh hoặc (512) 736-5445 Ô. Phục Phạm-Thư ký HT hoặc (512) 517-3871 Ô. Tuấn Nguyễn-Thủ quỹ HT.
 

            Kính cảm ơn và thông báo.

           BAN CHẤP HÀNH HỘI THÁNH