Hãy Đến Gần Chúa_ MSQN Trần Ngọc Hòa

Câu Gốc:
        Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.

(Hê-bơ-rơ 12:28-29)

Tags: