Ngày Thiên Chúa làm Nên_ MSQN Trần Ngọc Hòa

Câu Gốc:
          Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.

(Thi Thiên 118:24)

Tags: