OCTOBER 11, 2018

 

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

ChàoMừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 67:5-7  TĐ Trần Ngọc Hòa

Call To Worship:  Psalm 67:5-7

 

- TC 391 “Rao Phúc Âm”-TC388 “Đưa Về Chúa”

– TC 423 “Đến Theo Jesus”

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation...............................................TĐPT. Trần Ngọc Hòa

KinhThánh Đối Đáp:Luca 15:1-7. . . ……...…………... ..................Anh Phục Phạm

Scripture Reading:Luke 15: 1-7

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi................................................. . . . . . .Cô Julie Lý

Cá Nhân Chứng Đạo……………………………………………...……..Anh Thái Bình

Sứ Điệp “Tìm Chiên Lạc . …...................................................TĐPT. Trần Ngọc HòaMessage: Find The Lost Sheep

Tôn Vinh Chúa TC  “Con Chiên Lạc” ................................................................Tốp Ca DângHiến – Offering TC 215 “Nguyền Cung Hiến Chúa,CảĐời Tôi…. ...Hội Chúng

TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”..................................................................... HộiChúng

Cầu Nguyện Kết Thúc- Closing Pray……………….…............TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm

Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là chín mươi chín kẻ công bình không cần phải ăn năn..”

            Luca 15: 7

 

HướngDẫn CT – MC:Anh Phục Phạm

Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng- TuấnNguyễn- ThiênTài- Uyên Đoàn-Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers: Lan Anh- Thy Nguyễn

Ban DângHiến – Offering:Brian Phùng- Công Võ

GiúpGiờThiếuNhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Tracy Trương

 

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:

Ông Quang Lê(512) 300-5432

Ông Hiệp Trần : (330) 752-3219