THÔNG BÁO

Mục Vụ Thờ Phượng Chúa Nhật :

        Trường Chúa Nhật : 1:00 PM - 1:50 PM
          Lễ Thờ Phượng    :  2:00 PM - 3:30 PM
         Tập hát                   :  3:30 PM - 3:50 PM
          Dọn dẹp Cơ sở     :  3:50 PM - 4:00 PM