THÔNG BÁO & CẦU NGUYỆN

A/-THÔNG BÁO:

*Chúa Nhật 05 tháng 07 năm 2020: Hội thánh vẫn tiếp tục Thờ phượng Chúa online cho đến khi có thông báo mới. 

I. Các Mục Vụ Thờ Phượng Chúa Nhật 05-07-2020:

  1. -Tạm ngưng các lớp học Trường Chúa Nhật Việt Ngữ cho đến khi có thông báo mới.
  2. -Hiệp Nguyện & Học KT thư "Ê-phê-sô" sẽ nhóm Online lúc 10:00am - 10:45am trên Zoom.
  3. -English Worship Online: 10:05am Live Stream on YouTube HTTL AUSTIN.
  4. -Thờ Phượng Việt Ngữ Online: 11:05am Live Stream trên YouTube HTTL AUSTIN và Zoom.
  5. -Đường link: https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured

II. Các Mục Vụ Trong Tuần:

  1. -Lớp Thần Học Mở Rộng - Quyển 2 tiếp tục học mỗi tối thứ Hai, lúc 7:00pm tại Nhà thờ.
  2. -Học Kinh thánh và Cầu nguyện mỗi tối thứ Tư của Hội thánh, lúc 7:00pm trên Zoom.
  3. -Học Kinh thánh và Cầu nguyện của nhóm nhỏ Anh ngữ trên Zoom, lúc 8:00pm. 
  4. -Các sinh hoạt khác trong tuần tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới.

        III. Các Mục Vụ Trong Tháng: 

            *Tạm ngưng sinh hoạt các Ban Nam giới, Phụ nữ, Thanh-Tráng niên...từ nay cho đến khi có thông báo mới.

      B/-CẦU NGUYỆN CHO DỊCH BỆNH COVID-19:
       1/-Kính xin quý con dân Chúa trong Hội thánh dành thì giờ Cầu Nguyện Đặc Biệt, xin Chúa cho dịch bệnh sớm được chấm dứt, gìn giữ các gia đình con cái Chúa trong Hội thánh luôn được bình an và không ai bị nhiễm bệnh. (Giê-rê-mi 33:3 & Thi-thiên 91)
.

      2/-Với tinh thần với Chúa và với nhau, quý vị ở nhà xin thông tin cho nhau qua phone hoặc email những nan đề, khó khăn mình đang gặp để Hội thánh biết, cầu thay cho nhau, cũng như có sự tương trợ kịp thời (Gia-cơ 5:13-20).

      3/-Đừng ngần ngại, hãy gọi vào Hotline: (512) 698-9990 cho Mục sư NC Trần Ngọc Hòa-Quyền Quản nhiệm HT hoặc (512) 736-5445 Ô. Phục Phạm-Thư ký hoặc (512) 517-3871 Ô. Tuấn Nguyễn-Thủ quỹ.
 

Kính cảm ơn và thông báo.
     Thư Ký Hội Thánh