Tiếp Nhận Và Làm Theo Lời Chúa_ MS Nguyễn Kỳ Phú

Câu Gốc:
            Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

(Giô-suê 1:8)

Tags: