Đường Đi Lên_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
              “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. "
                                                                        ( Phi-líp 2: 8,9 )

Tags: