Thờ Phượng

JANUARY 23, 2022

SỨ ĐIỆP : 
          " ƯU VIỆT VÀ TỐI THƯỢNG "
                                           MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JANUARY 16,2022

SỨ ĐIỆP:  
           " CÀNG THÊM ĐẦY TRỌN "
                                         MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JANUARY 09,2022

SỨ ĐIỆP : 
              " TIẾP TỤC XÂY DỰNG "
                                     MS PHAN TRẦN DŨNG

 

JANUARY 02,2022

SỨ ĐIỆP:
          " PHƯỚC LỚN TRONG CHIÊN CỨU CHUỘC "
                                                       MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

DECEMBER 26, 2021

SỨ ĐIỆP :  
               " ĐẦY TỚ MẪU MỰC "
                                      MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages