Thờ Phượng

AUGUST 14, 2022

SỨ ĐIỆP : 
          " VỮNG LÒNG TRONG NGÀY CHÚA ĐẾN "
                                                     MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

AUGUST 07, 2022

SỨ ĐIỆP:  
          " TIẾNG CHÚA GỌI "
                            MS LÊ PHƯỚC THUẬN

 

JULY 31 ,2022

SỨ ĐIỆP :
          " TẶNG PHẪM QUÍ GIÁ THIÊN THƯỢNG "
                                                  MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JULY 24 ,2022

SỨ ĐIỆP: 
       " SỐNG TRONG THÁNH LINH "
                              MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JULY 17,2022

SỨ ĐIỆP: 
           " KHÔNG CÒN ĐOÁN PHẠT "
                                          TƯỜNG TRÌNH HĐGH 47

 

Pages