Đường Lối Trong Đấng Chrish_ MS GHT Lê Vĩnh Thạch

Suy Gẫm

              Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực

                                                                     (1 Cô-rinh-tô 4: 20)

Tags: