Đến Khi Hoàn Nhiệm_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm: 
                 “Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn."
                                                                                      (Ma-thi-ơ 5: 18)

Tags: