Điều Chúa Ngạc Nhiên_ MS Huỳnh Văn Linh

Câu Gốc:  
          
“Đức Chúa Jêsus nghe những lời ấy, lấy làm lạ cho thầy đội, bèn xây lại cùng đoàn dân theo mình, mà phán rằng: Ta nói cùng các ngươi, dầu trong dân Y-sơ-ra-ên, ta cũng chưa thấy một đức tin lớn dường ấy.”                                                   

                        (Luca 7: 9)

Tags: