Điều Kiện Của Nước Trời_ TĐPT Trần Ngọc Hòa

Suy Gẫm:
            “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. "
                                                                                             ( Ma-thi-ơ 7: 21 )

Tags: