Điều Quan Trọng_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
            “Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.”
                                                                                                                                    ( Rô- Ma 12:1).

Tags: