APRIL 01, 2018

    
 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: Thư Ký Hội Thánh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 95: 1-6
Call To Worship: Psalm 95: 1-6

TC 114 “Chúa Phục Sinh Hôm Nay” –
TC 120 “Vì Jesus Sống”- TC 412 “Vinh Quang Trời”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . …….....…TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Kinh Thánh Đối Đáp: (Luca 24: 13-35)…….…………………....Cô Jennie Thúy Lê
Scripture Reading: (Luke 24: 13-35) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Kịch Thiếu Nhi:………………………………………………...…Children Ministry
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………..………..Cô Trang  Nguyễn
Sứ Điệp “Với Chúa Hằng Sống”…………………………TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Message: “With The Living God”
TC#289 “Bên Tôi Là Chúa Jesus” . . . . . . . . ……….. … ……….Gia Đình Hòa Lý
Blessed The Lord……………………………………………..Middle school Group
Jesus Paid It All……………………………………….Elementary School Children
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”….……........ Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . …….…..….…. .Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . .. . …... …….. Hội  Chúng
Cầu Nguyện  Kết thúc – Closing  Prayer. . . . . . . . …..…… .TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Suy Gẫm:
“15 Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần cùng đi đường với họ. 16 nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được..”
( Luca 24:15-16)                                                                                                   
Hướng Dẫn CT – MC:    Cô Jennie Thúy Lê
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran- Andy Le
Ban Dâng Hiến – Offering: Frank Le- Gabriel Deion
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Lan Anh & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Dũng Trịnh (512) 470-9614
Bà  Nga Nguyễn: (512) 799-5661