APRIL 02, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                 Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 108: 1-5

                          Call To Worship: Psalm 108: 1-5

 

     TC 296 “Chúa Dẫn Đưa Tôi” - TC 300 “Tội Lỗi Cất Xa”

                          TC 469 “Vinh Quang Rạng Ngời”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 4: 14-19 . . . . . . . . . . . Thái Bình Huỳnh

Scripture Reading: Luke 4: 14-19 . . . . . . . . Billy Nguyen Pearson

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . Cô Julie Lợi Lý

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . Mục Sư Nguyễn Nhân Tâm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng              

Message: “Jesus Our Deliverer” . . . . . . . .Pastor Timothy Nguyen

 “Chúa Jêsus Là Đấng Giải Cứu”. . . . .Mục Sư Nguyễn Nhân Tâm

TC 445 “Yêu Là Khi . . .” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 459 “Lời Tạ Ơn”. . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . .Mục Sư Nguyễn Nhân Tâm

Suy Gẫm:   “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải

cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu

mình; Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi

náu ẩn cao của tôi (Thi Thiên 18: 2).”

 

 Hướng Dẫn CT – MC: Thái Bình Huỳnh – Billy Nguyen Pearson

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Frank Le – Justin Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Duc Nguyen – Gabriel DeLeon

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Lý Tiến Tài – Ô. Phạm Thanh Phục

                                         Ô. Quang Lê – Ô. Trịnh Dũng

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý