APRIL 03,2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 139: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 139: 1-5

 TC 134 “Bài Ca Tâm Linh” – TC 289 “Bên Tôi Là Chúa Jêsus”

                                     TC 229 “Theo Ý Cha”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 14: 25-31 . . . . . . . . . . . . Jennie Thúy Lê

Scripture Reading: . John 14: 25-31 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Message: “The Reminder . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Đấng Nhắc Nhở”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 156  “Bước Với Chúa Yêu Thương” . . . . . . . . .  Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 02 “Thánh Vương Ngự Lai”. . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:

 “Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân

danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc

lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”

(Giăng 14: 26).

Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Thúy Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Andy Le – Gabriel DeLeon

Ban Dâng Hiến – Offering: Samuel Tran - Duc Nguyen

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Hòa Trần – Ô. Trần Hùng

                                         Ô. Quang Lê – Ô. Du Nguyễn

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý