APRIL 05, 2015

   Tôn Thờ Chúa  -  Worship The Living LORD

 

Chào Mừng-Welcome . .  . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm    

Thánh Ca-Hymn #113 (Chúa Phục Sinh). . . .Hội Chúng Đứng     

Thi-Thiên 110:1-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa

Call To Worship: Spalm 110:1-7

Cầu Nguyện Khai Lễ. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . Mục Sư   

Invocation                                                                 

BTC “Đồi Gô Gô Tha”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca Đoàn 

Kinh Thánh:  Rô-ma  8:1-12 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .Hội Chúng

Scripture Reading:    Romans 8 :  1-12

BTC  “Alive”. . . .  . . . .  . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . Children Choir

Sứ-Điệp:“Với Quyền Năng Chúa Phục Sinh”-Ms. Quản Nhiệm

Message:  With The Power of Resurrection’

“Nguồn Nước Sống . . . . . . . . . . . . . . Nguyễn Du & Mai Lan

Dâng Hiến - Offering #118 “Chúa Sống”. . .  . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS Quản Nhiệm

Announcement & Prayer

BTC  “Christ Sống Trong Tôi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca Đoàn

Tôn Vinh Chúa TC #3  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .Hội Chúng

Doxology- Hymn # 3

Cầu Nguyện Chúc Phước  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mục Sư

Benediction                                                    

Đim Tâm -Breakfast . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . Kính Mời Tất Cả

 

 

***

ng Dn Chương Trình – MC: TĐ. Trần Ngọc Hòa

Âm Nhạc - Music:     Lê Văn Hoàng Trần Nghiệm – Lê Thiên Tài

Ban Tiếp Tân – Greeters: Ô. Quang Lê – Ô. Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Thu Nguyễn – Bà Huế Williams