APRIL 05, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên24: 7-10

Call To Worship:Psalms 24: 7-10

 

TC # 37Ngợi Ca Jêsus”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Đọc KinhThánh:Mathiơ21:1-10……...….....….......................PhươngĐoàn

Scripture Reading: …………………………………………Matthew 21: 1-10

Su Diep:Vua Vinh Hiển ĐếnTrong Khiêm Hạ”…MSNC TrầnNgọcHòa

Message:“King Of Glory Came in Humility..........................Pastor HòaTrần

DângHiến – Offering:TC # 215Cung Hiến Cuộc Đời…………..HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

 

*Câu Gốc:“ĐứcGiê-hô-va phán: Đây là người mà Ta đoái xem,Là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối. Người run sợ khi nghe lời Ta phán.”
(BHĐ Êsai66: 2b )

 

 

 

              *HướngDẫn CT – MC:Online

*Ban ÂmNhạc – Music:Online

 

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xin gọi:

Ông:TuấnNguyễn (512) 517- 3871

Ms. Tracy Truong: (512) 775-2394