APRIL 08, 2018

      Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: MSQN. Huỳnh Văn Linh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 146: 1-2
Call To Worship: Psalm 146: 1-2

TC 123 “Vinh Diệu Chúa Phục Sinh” –
TC 128 “Màng Sương Tiêu Tan”- TC 412 “Vinh Quang Trời”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (Giăng 20: 24-29)…….…………………….…...Tina Nguyễn
Scripture Reading: (John 20: 24-29) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………..………..Cô Trang  Nguyễn
Sứ Điệp “Phước Hạnh Mùa Phục Sinh”………………MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “The Easter Season Blessing”
TC#127 “Nếu Chúa Đến Hôm Nay” . . . . . . . . ………. … …….….Anh. Hoàng Lê
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”………..……........ Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . …………..……. .Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . ... .. . …... …….. Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . …………. . . .... .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”
( Giăng 20: 29)                                                                                                   
Hướng Dẫn CT – MC:    Tina Nguyễn
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Lan Anh- Thy Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Công Võ- Brian Phùng
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Đoàn Loan & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Dũng Trịnh (512) 470-9614
Bà  Nga Nguyễn: (512) 799-5661