APRIL 09, 2017

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 110: 1-4

                         Call To Worship: Psalm 110: 1-4

 

           TC 401 “Nơi Gô-Gô-Tha” - TC 406 “Ái Từ Chúa”

                      TC 294 “Xin Sống Cho Chúa Jêsus”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 1: 1-13. . . . . . . . . . . . . . . . Tina Nguyễn

Scripture Reading: John 1: 1-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm           

Message: “Beyond The Worldly Fame” . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Hơn Vinh Hoa Phàm Trần”. . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Đơn Ca TC 508 “Vững Bước Đi Trên Khổ Đau” . . . . . . . . . Hoàng Lê

Dâng Hiến – Offering TC 18 “Thánh Chúa Siêu Việt”. . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

Lễ Báp Têm – Baptism Ceremony . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:      “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền

phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh

Ngài (Giăng 1: 12).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Tina Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Loan Đoàn – Lan Anh

Ban Dâng Hiến – Offering: Trinh Lê – Trang Nguyễn

 

 

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý