APRIL 10, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 141: 1-4

                             Call To Worship: Psalm 141: 1-4

      TC 134 “Bài Ca Tâm Linh” – TC 142 “Tiếng Chúa Gọi”

                                  TC 149 “Phần Vui Thỏa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 16: 5-16. . . . . . . . . . . . . . . . .Phục Phạm

Scripture Reading: John 16: 5-16 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . .  Mục Sư Quản Nhiệm

Message:The ONE Honoring The LORD . .Pastor Linh Huynh

 “Đấng Tôn Cao Chúa”. . . . . . . . . . . . . . . . .  Mục Sư Quản Nhiệm

TC 185 “Hồng Ân Cứu Chuộc” . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 132 “Thánh Linh Dẫn Dắt”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản hiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

 

Suy Gẫm:  

“Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc

về ta mà rao bảo cho các ngươi (Giăng 16: 14)”

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Tina Phùng – Vũ Hồng Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Công Võ – Brian Fung

 

                                     

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý