APRIL 10, 2020

NHỚ CHÚA CHỊU KHỔ  NẠN

GOOD FRIDAY REMEMBERANCE

 Thứ Sáu  10-04-2020 – 7 giờ Tối

CHỦ ĐỀ  “TIẾNG KÊU HUYỀN NHIỆM  - The Cry of Mystery” (Mathiơ 27: 45-50)   

 

 

I.  KHAI LỄ -  INTRODUCTION

 

Chào Mừng -Welcome  . . . . . . . . . . .MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Thánh Ca- #105 Gô-gô-tha”. . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Khai Lễ - Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .Muc Sư  
Nhắc Nhớ Tiệc Thánh- Communion   . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng   

 

 

II.   GẦN THẬP TỤ HƠN -   NEARER THE CROSS

  “Ghêt sê ma nê”  (Mathiơ 26: 36-46 ). . . . . . . . . . . . . . . . Phạm Phục   

  “Phút Suy Tư”................................................................................Tài Lê

  “Toà Công  Luận Do Thái” (Mathiơ  26: 57-64). . . . . . .Tim Huỳnh 
  Via  Dolorosa” . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hoàng Lê

  “Chúa Trên Thập Tự”  (Mathiơ  27:32-44) . . . . .CTVMV Quang Lê

  “Chúa Mang Thập Hình Vì Ta”............................................Lan Anh

  “Chúa Trút Linh Hồn” (Mathiơ 27: 45-50) . . . . . . . . . Phương Đoàn 
  “Tiếng Kêu Huyền Nhiệm” . . . . . . . . . . . . . MSNC Trần Ngọc Hòa
   Meditation: “The Cry of Mystery”  
  “Hãy trở Về”............................................................................Hoàng Lê 
   Lời Kết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MSNC Trần Ngọc Hòa
                         
                                III.         TẤT LỄ 

 
Thánh Ca –Hymn # 3  “Tôn Vinh Chân Thần”.. . Hội Chúng Đứng  
Cầu Nguyện  Kết Thúc . . . . . . . . . . . . . . . Muc Sư Huỳnh Văn Linh