APRIL 12, 2015

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục sư Quản Nhiệm

 

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 113:1-6

                        Call To Worship: Psalm 113:1-6

 

           TC 203 “Giờ Dịu Êm” – TC208 “Thưa Với Jêsus”

                      TC 138 “Thần Linh Cảm Hóa” 

    

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . .. . . . . .Ms. Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Công-vụ 1:1-11 . . . . . . . . . . Kim Anh Nguyễn

Scripture Reading: The Arts 1:1-11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . Ms. Quản Nhiệm

Message: “The Purpose of The Power . . . . . . . . ..Ms. Quản Nhiệm

“Mục Đích Của Năng Quyền”. . . . . . . . . . . . . . . . .Ms. Quản Nhiệm

TC 226 “Chờ Mong Thiên Ân”... . . . . . . . . . . . . . . ..Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. .. . . . ..Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ms. Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction. . . . . . . . . . .Ms. Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các

ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-

ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất ”.

 ( Công-vụ-các-sứ-đồ 1:8 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Kim Anh Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Henry Phùng – Tài Lý

Ban Dâng Hiến – Offering: Thy Nguyễn – Hồng Phạm

                                        

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Julie Lý