APRIL 12, 2020

CHÀO MỪNG – WELCOME

 

Thông Báo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Đọc Biên Bản BCH Họp Tuần Qua. . . . . . . . . .Thư Ký Phạm Phục

 

II. KHAI LỄ -  INTRODUCTION

 

Lời Mời thờ Phượng -Thi Thiên 16: 7-11. . . . . . . Hội Chúng Đứng

Thánh Ca- #120 “Vì Jêsus Sống”. . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Khai Lễ - Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư 
Thánh Ca- # 113 “Chúa Phục Sinh”. . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
Đọc Kinh Thánh -Khải Huyền 1: 12-20. . . . . . . CTVMV  Quang Lê  

Sứ Điệp: “Jêsus Đấng Sống Đời Đời” . . . MSNC Trần Ngọc Hòa

Meditation: “Jesus: Alive Forevermore”                                                                                                        Dâng Hiến – TC # 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . . . Hội Chúng                                                                                                                                        
                         
                                II.          TẤT LỄ 

 
Thánh Ca –Hymn # 3 “Tôn Vinh Chân Thần”. . Hội Chúng Đứng  
Cầu Nguyện Kết Thúc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muc Sư

 

 

 

 

 

 
 Thông Công:
  -Điểm Tâm- Breakfast @ Home và Thông Công on Zoom:  Sau Giờ Thờ Phượng (Self-Serve)  
  - Săn Trứng-Egg Hunt (Thiếu Nhi – Nhi Đồng) Children Ministries Delivery @ Front Door           

 
Chúa Nhật 19-4-2020

 

Hiệp Nguyện Online “2 Cô-Rinh-Tô”. . . . . .Online 10:00AM – 10:45AM

English Worship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Online 10:00AM – 11:00AM

Thờ Phượng Việt Ngữ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Online 11:00AM – 12:30PM

7:00 pm-Tối Thứ Hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Online Thần Học Mở Rộng

7:00 pm- Tối Thứ Tư. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Online Thi Thiên

 

                                   Cầu Thay – Prayer Request

 

Tìm Mời Tân Quản Nhiệm Cho Hội Thánh. . . . . . . . . Từ Tháng 07/2019

Kế Hoạch Chuẩn Bị Nhóm Lại Tại Nhà Thờ. . . . . . . . . . .Tương Lai Gần

Dâng Hiến: Qua online, thư gởi, hoặc giữ lại dâng Chúa khi cơn dịch đã qua. Xin liên lạc thủ qũy Anh Tuấn Nguyễn thêm chi tiết.