APRIL 14,2024

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên105:1-3

Call To Worship:Psalms: 105:1-3

 

                        TC#92 “Chúa BấtBiến”

TC#128 “MànSươngTiêu Tan”- TC#126 “Kìa Chúa Đến”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation………………...…….MS. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Giăng 20:24-31…….……………………….……Anh Trọng Lê

Scriptures Reading:………………….……………….……...…John 20:24-31

CầuNguyện Cho ThiếuNhi:……………………………..CôJennie Thúy Lê

Sứ Điệp “Đấng Sống Hiện Ra”….……….....................MS.Phạm Thanh Bình

Message: “The Living One Appears”………..…………..Rev. Binh Th Pham

Tôn Vinh Chúa:TCBTC“TrởVềBên Cha DấuYêu”………….........Đơn Ca

LễDângCon:TVC TC#367 “Viên Ngọc ĐẹpRòng”…..MS. Trần Ngọc Hòa

DângHiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa ThủyChung”………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………..HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………....……..MS.Trần Ngọc Hòa

*Câu Gốc:Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, cóThô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!”

    (Giăng 20: 26)

*Hướng Dẫn/ MC:Anh Trọng Lê.*Dâng Hiến/ Offering:A Tommy Nguyễn- A Brian Phùng.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Phục Phạm (512) 736-5445

Chấp Sự:Dũng Trịnh (512) 470-9614