APRIL 15, 2018

       Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: MSQN. Huỳnh Văn Linh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 148: 1-5
Call To Worship: Psalm 148: 1-5

TC 118 “Chúa Sống” – TC 122 “Tôn Vinh Jesus”
- TC 412 “Vinh Quang Trời”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (Êphêsô 1:18- 2:5)…….………………….….Ông Du Nguyễn
Scripture Reading: (Ephesians 1:18- 2:5) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………..……….Cô Jennie Thúy Lê
Sứ Điệp “Trước Đức Tin”………………………………MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “Before The Saving Faith”
TC#127 “Chốn Cao Hơn” . . . . . . . . ………. … ……………….….….Ban Hát Dẫn
Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”………..……........ Hội Chúng
Thông Báo – Announcement………………………………………………Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”………………………………Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction………………………….Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu!”
( Êphêsô 2: 5)                                                                                                   
Hướng Dẫn CT – MC:    Ông Du Nguyễn
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Anh Tài Lý- Ông Hùng Trần
Ban Dâng Hiến – Offering: Anh Brian Phung- Anh Tuấn Nguễn
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Đoàn Loan & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Dũng Trịnh (512) 470-9614
Bà  Nga Nguyễn: (512) 799-5661