APRIL 16, 2017

Mừng Chúa Phục Sinh - Worship The Living LORD

 

Chào Mừng-Welcome . .  . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm    

Thánh Ca-Hymn #113 (Chúa Phục Sinh). . . . Hội Chúng Đứng     

Thi Thiên 24: 7-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô. Du Nguyễn

Call to Worship: Psalm  24: 7-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Khai Lễ. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư   

Invocation                                                                 

“Vì Giê- Xu Sống ’TC # 120  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ca Đoàn 

Kinh Thánh:  I Cô-rinh-tô 15 : 50-58  .  . . . . . . . . . Ô. Du Nguyễn

Scripture Reading:   I Corinthians 15: 50-58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài Hát Tôn Vinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thiếu Nhi

 Cầu Nguyện cho Thiêu Nhi –Praying for Children

 “Chúa Sống “ (#TC 118)  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Tráng Niên  

“Mầu Nhiệm Của Phục Sinh’ . . . . . . . . . . . . . . . .M.S. Quản Nhiệm

Message:  Mystery of The Resurrection’

You Raise Me Up” . . . . . . . . . . . Hoàng Lê-Frank Lê-Andy Lê

Dâng Hiến-Offering #115(Oai Quyền Phuc Sinh). .  Hội Chúng

Thông Báo . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ  Ký Hội Thánh

Announcement

 Tôn Vinh Chúa TC #3  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . Hội Chúng

Doxology- Hymn # 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Chúc Phước  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư

Benediction                                                    

Đim Tâm -Breakfast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kính Mời Tất Cả

 

 

***

ng Dn Chương Trình: Ô. Du Nguyễn 

 

Ban Tiếp Tân- Greeters: Ô. Quang Lê – Ô. Hùng Trần                           

Ban Dâng Hiến - Offering: Ô. Dũng Trịnh – Ô. Phục Phạm