APRIL 17,2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 63: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 63: 1-5

    TC 134 “Bài Ca Tâm Linh” – TC 191 “Jêsus Yêu Mến Tôi”

                             TC 192 “Thỏa Vui Thuộc Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 7: 37-44. . . . . . . . . . . . . . . Ô. Quang Lê

Scripture Reading: John 7: 37-44 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . Cô Julie Lý

Message:Living Water For The Thirsty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Nước Sống Cho Người Khát Khao”. . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 409 “Tình Yêu Trời” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 138 “Thần Linh Cảm Hóa”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Kết Thúc – Closing Prayer . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:

  “Kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng

mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về

Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ

Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được

vinh hiển (Giăng 7: 38-39)”.

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Hùng Trần – Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Du Nguyễn – Chính Lê

 

                                     

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương