APRIL 19, 2015

             

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Thư Ký Hội Thánh

 

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 128:1-6

                        Call To Worship: Psalm 128:1-6

 

   TC 285 “Người Chăn Dẫn Dắt” – TC282 “Chúa Dìu Dắt Tôi”

                      TC 138 “Thần Linh Cảm Hóa” 

    

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . .. TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Công-vụ 19:1-10 . . . . . . . . . . . .Lê Văn Quang

Scripture Reading: The Arts 19:1-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . Cô Julie Lợi Lý

Message: “A Super Transformation . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

“Một Biến Đổi Khác Thường”. . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

BTC  “Ước Mơ Đời Tôi Là Một Giai Khúc”. . . . . . . . . . . . . . Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering TC 97 “Hy Sinh Vì Con”. .. . . . . . . Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:“Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp-têm nhân

Danh Đức Chúa Jêsus. Sauk hi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức

 Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri ”.

 ( Công-vụ-các-sứ-đồ 19:5-6 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Lê Văn Quang

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Hùng Trần – Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Dũng Trịnh – Tài Lý

                                        

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Julie Lý