APRIL 19, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC- QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 42: 1-5

Call To Worship:Psalms 42: 1-5

 

TC # 291Trước Rạng Đông

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Đọc Kinh Thánh: Côlôse 3: 1-4, 12-17….....…...................CTVMV Quang Lê

Scripture Reading: …………………………………...Colossians 3: 1-4, 12-17

Sứ Điệp:Sống Thật - Sống Mới”…………………….MS Huỳnh Văn Linh

Message:“True Life- Real Living...............................Pastor Huỳnh Văn Linh

Dâng Hiến – Offering:TC # 215Cung Hiến Cuộc Đời…………..Hội Chúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction....................Mục Sư Huỳnh Văn Linh

 

 

*Câu Gốc:
             
“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức ChúaTrời.”                                                                                       (Côlôse 3: 1)

 

 

 

              *HướngDẫn CT – MC:Online

*Ban ÂmNhạc – Music:Online

 

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi khôngliênlạcđượcvớiMSNCHòaTrần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông:TuấnNguyễn (512) 517- 3871

Ms. Tracy Truong: (512) 775-2394