APRIL 21,2024

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 117:1-2

Call To Worship:Psalms: 117:1-2

 

                        TC#25 “Ngước Mắt Lên Đồi”

TC#50 “Chúa Thánh Vinh Quang”- TC#126 “Kìa Chúa Đến”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation………………...….MS. Phạm Thanh Bình

Kinh Thánh:I Ti-mô-thê 6:11-16…….…………………..Thư Ký Phục Phạm

Scriptures Reading:………………….…………………….I Timothy 6:11-16

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi:……………………………..Cô Jennie Thúy Lê

Sứ Điệp “Người Của Đức Chúa Trời”….………..............MS.Trần Ngọc Hòa

Message: “The Man Of God”………..…………………….Rev. Hoa NgTran

Tôn Vinh Chúa:TC#142“Tiếng Chúa Gọi”………….................Ban Hát Dẫn

Dâng Hiến – Offering:TC#215 “Cung Hiến Cuộc Đời”…………Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………..Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………....……..MS.Trần Ngọc Hòa

*Câu Gốc:Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ-phi-lát, ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chổ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.”

    (I Ti-mô-thê 6:13-14)

*Hướng Dẫn/ MC:Thư Ký Phục Phạm.*Dâng Hiến/ Offering:Anh Dũng Trịnh- Anh Ân Võ.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Phục Phạm (512) 736-5445

Chấp Sự:Dũng Trịnh (512) 470-9614