APRIL 22, 2018

       Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: MSQN. Huỳnh Văn Linh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 145: 1-4
Call To Worship: Psalm 145: 1-4

TC 123 “Vinh Diệu Chúa Phục Sinh” – TC 132 “Thánh Linh Dẫn Dắt”
- TC 412 “Vinh Quang Trời”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……..…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (Rôma 8: 18-27)……….………………….….Bà Phượng Trần
Scripture Reading: (Romans 8: 18-27) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………..……….Cô Jennie Thúy Lê
Sứ Điệp “Vinh Hiển Để Kiên Trì”………………….….…TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Message: “Glory Helping to Endure”
TC#475 “Thi Thiên 86”….. . . . . . . . . ………. … ……………….….…….Song Ca
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………..…….. Hội Chúng
Thông Báo – Announcement………………………………………………Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”………………………………..Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………………….….Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“18 Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. 19 Thật thế, muôn vật ước ao, nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra.”
( Rôma 8:18-19)                                                                                                   
Hướng Dẫn CT – MC:    Bà Phượng Trần
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Vi Trần- Bà Huệ Võ
Ban Dâng Hiến – Offering: Cô Trinh Lê- Cô Tina Phùng
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Đoàn Loan & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Dũng Trịnh (512) 470-9614
Bà  Nga Nguyễn: (512) 799-5661