APRIL 23, 2017

 

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 111: 1-4

                         Call To Worship: Psalm 111: 1-4

 

             TC 219 “Theo Ý Chúa” - TC 229 “Theo Ý Cha”

                      TC 294 “Xin Sống Cho Chúa Jêsus”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 21: 18-25. . . . . . . . . . . . . .Phượng Trần

Scripture Reading: John 21: 18-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm           

Message: “Follow The Living LORD” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Theo Chúa Phục Sinh”. . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT Trần Ngọc Hòa

Song “Redeemer Lives” . . . . . Một Con Cái Chúa Hội Thánh Garland

Dâng Hiến – Offering TC 149 “Phần Vui Thỏa”. . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

 

Suy Gẫm: “Ngài nói điều đó để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào

      đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy,

      Ngài lại rằng: Hãy theo ta ( Giăng 21: 19 ).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Phượng Trần

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Huệ Võ – Trang Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Trinh Lê – Tina Phùng

 

 

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý