APRIL 24,2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 144: 1-4

                            Call To Worship: Psalm 144: 1-4

          TC 131 “Thần Yên ủi” – TC 134 “Bài Ca Tâm Linh”

                                   TC 219 “Theo Ý Cha”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 16: 24-28. . . . . . . . Bà Trần Ngọc Vi

Scripture Reading: Matthew 16: 24-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . Cô Julie Lý

Message:Keys of  Following Christ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Chìa Khóa Để Theo Chúa”. . . . . . . .Mục Sư Nguyễn Hoài Nhơn

TC 301 “Đi Từng Bước” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”. . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . Mục Sư Nguyễn Hoài Nhơn

 

Suy Gẫm:

  “. . .Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá

mình mà theo Ta ( Ma-hi-ơ 16: 24 )”.

 

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Bà Trần Ngọc Vi

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Huệ Võ – Bà Thu Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Kiều Trinh Lê – Julie Lợi Lý

 

 

                                    

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương