APRIL 26, 2015

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục sư Quản Nhiệm

 

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 34:1-6

                         Call To Worship: Psalm 34:1-6

 

      TC 131 “Thần Yên Ủi” – TC 132 “Thánh Linh Dẫn Dắt”

                       TC 138 “Thần Linh Cảm Hóa” 

    

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . .. . .Mục sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Công-vụ 5:1-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Huệ Võ

Scripture Reading: The Acts 5:1-16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục sư Quản Nhiệm

Message: “The Holy Spirit & The Reverence ..Mục sư Quản Nhiệm

“Thánh Linh & Kính Sợ”. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục sư Quản Nhiệm

TC 151 “Chúa Đến Trong Lòng”. . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . ..Mục sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . Mục sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:“Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn

Đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa

Càng ngày càng thêm lên, nam nữu đều đông lắm ”.

 ( Công-vụ-các-sứ-đồ 5:13-14 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Huệ Võ

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Vi Trần – Thu Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Thy Nguyễn – Hồng Vũ  Nguyễn

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Phương Đoàn