APRIL 26, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 68: 32-35

Call To Worship:Psalms 68: 32-35

 

TC # 205Jêsus Là Bạn Thật

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Đọc Kinh Thánh:1 Phierơ 1: 3-12….....…........................CTVMV- Quang Lê

Scripture Reading: ……………………………………………..1 Peter 1: 3-12

Sứ Điệp:Trông Cậy Sống”………………………………...MSNC HòaTrần

Message:“A Living Hope.......................................................Pastor HòaTrần

Dâng Hiến – Offering:TC # 332 Có Gì Dâng Chúa………………HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

 

*Câu Gốc:
            “Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống,”
(1 Phierơ 1: 3)

 

 

 

              *HướngDẫn CT – MC:CTVMV- Quang Lê

*Ban ÂmNhạc – Music:Tai Lê

 

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi khôngliênlạcđượcvớiMSNCHòaTrần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông:TuấnNguyễn (512) 517- 3871