APRIL 28,2024

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên27:4-6

Call To Worship:Psalms: 27:4-6

 

               TC#203 “Giờ Dịu Êm”

TC#207 “Cần Chúa Luôn”- TC#126 “Kìa Chúa Đến”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation………………...….MS. Phạm Thanh Bình

Kinh Thánh:I Giăng 3:1-3…….……………………………….....Cô Vi Trần

Scriptures Reading:………………….…………………….…….I John 3: 1-3

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi:……………………………..Cô Jennie Thúy Lê

Sứ Điệp “Yêu Thương Lớn Dường Bao”….……….........MS.Trần Ngọc Hòa

Message: “How Great Is A Love”………..………………..Rev. Hoa NgTran

Tôn Vinh Chúa:BTC“Như Lời Ngài Đã Hứa”………….....................Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dân Chúa Thủy Chung”……….Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………..Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………....……..MS.Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bài tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.”(I Giăng 3:2)

 

*Hướng Dẫn/ MC:Cô Vi Trần.*Dâng Hiến/ Offering:C Julie Lợi Lý- Hồng (Phục).

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Phục Phạm (512) 736-5445

Chấp Sự:Dũng Trịnh (512) 470-9614