APRIL 29, 2018

       Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng–Welcome: MSQN. Huỳnh Văn Linh
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 33: 1-3
Call To Worship: Psalm 33: 1-3

TC 317 “Chúa Đang Gọi” – TC 319 “Thắng Nhờ Đức Tin”
- TC 412 “Vinh Quang Trời”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . ……....…MSQN. Huỳnh Văn Linh
Kinh Thánh Đối Đáp: (I Cô-rinh-tô 15: 50-58)……….……………….Ông Quang Lê
Scripture Reading: (I Corinhtians 15: 50-58) . . . . . . . . . . . . . . . . . ………..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . ………………..……….Cô Jennie Thúy Lê
Sứ Điệp “Phục Vụ Với Sức Phục Sinh”………………..MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “With Master’s Power”
BTC “ GẦN CHÚA HƠN”….. . . . . . . . . ………. … ……………….….….Đơn Ca
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………..…….. Hội Chúng
Thông Báo – Announcement………………………………………………Ông Quang Lê
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”………………………………..Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………………….….Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm:
“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.”
( I Cô-rinh-tô 15: 58)                                                                                                   
Hướng Dẫn CT – MC:    Ông Quang Lê
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Thiên Tài- Uyên Đoàn
Ban Tiếp Tân – Ushers: Ông Hùng Trần- Ông Du Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Nga Nguyễn- Bà Huế Williams
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Đoàn Loan & Cô Trang Nguyễn

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:
Ông  Dũng Trịnh (512) 470-9614
Bà  Nga Nguyễn: (512) 799-5661