APRIL 30, 2017

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 112: 1-4

                          Call To Worship: Psalm 112: 1-4

 

     TC 310 “Đường Lối Chúa” - TC 334 “Khi Ban Mai Đến”

                      TC 294 “Xin Sống Cho Chúa Jêsus”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-phê-sô 6:10-18. . . . . . . . . . . . . . . .Quang Lê

Scripture Reading: Ephesians 6: 10-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm           

Message: “Stand Firm” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Đứng Vững Vàng”. . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Nguyễn Hoài Nhơn

TC 335 “Chúa Với Tôi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 128 “Màn Sương Tiêu Tan”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

  “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng

 vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ (Ê-phê-sô 6: 11).”   

     

 

Hướng Dẫn CT – MC: Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Hùng Trần – Du Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Nga Nguyễn – Vi Trần

 

 

                                       

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý