AUGUST 02, 2015

                    Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                      Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                     Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 10:1-9

                                Call To Worship: Psalm 10:1-9

 BTC  “Corner Stone” –  “Jesus Love Me” – TC# 324 “Sẳn Sàng”      

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 5:1-20 . . . . . . . . . . . . . . Huỳnh Thái Bình

Scripture Reading:Mark 5:1-20 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Billy Nguyễn

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .Hội Chúng

Message: “Engage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 “Tiếp Cận”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

BTC “At The Cross” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .English Ministry

Dâng Hiến – Offering TC 242 “Khát Khao Dòng Nước”. . .Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .  Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

“...hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều

lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót

ngươi cách nào (Mác 5:19).”

Go home to your family and tell them how much the LORD has done

For you, and how he has mercy on you (Mark 5:19).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Huỳnh Thái Bình – Billy Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Jenny Thúy Lê – Frank Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Tracy Trương – Dan Lê

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Trần Ngọc Hòa – Ô. Trần Hùng

                                         Ô. Tim Huỳnh – Ô. Quang Lê

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie lý