AUGUST 02, 2020

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC TrầnNgọcHòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên22: 22-26

Call To Worship:Psalms22: 22-26

 

TC # 356QuâyQuầnBênChúa- TC# 304 “NgàiCứuTôi”

TC #335“ChúaVớiTôi”

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation......................MSNC-QQN TrầnNgọcHòa

KinhThánh:Giăng 13: 12-20……...…..………….CTVMV HuỳnhTháiBình

Scripture Reading: …………………………………….....…….John 13: 12-20

TiệcThánh: TC# 97 “ HiSinhVì Con”……………………………HộiChúng

SứĐiệp:KhiêmNhuTrongPhụcVụ”………….…..MSNC TrầnNgọcHòa

Message:“Humility In Servingt…………….........................RevHoa N Tran

Tôn Vinh Chúa: BTC# “I Cô-rinh-tô13”…………………….……….Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC # 221DângChúaThủyChung….…...HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:14Vậy, nếu ta làChúalàThầy, màđãrửachânchocácngươithìcácngươicũngnênrửachânchonhau. 15Vì ta đãlàmgươngchocácngươi, đểcácngươicũnglàmnhư ta đãlàmchocácngươi.”

(Giăng 13: 14-15)                   

*HướngDẫn CT – MC:CTVMV HuỳnhTháiBình*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê                                               *Ban TiệcThánh:Ô Du Nguyễn- Ô PhụcPhạm                                   

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            A Tài Lê: (512) 736- 5535

                          Mrs. TinaNguyễn: (512) 296- 3276