AUGUST 04. 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MSQN Huỳnh Văn Linh
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 104:27-31
                                  Call To Worship: Psalm 104:27-31

TC 132 “Thánh Linh Dẫn Dắt” (Holy Spirit, Faithful Guide)
BTC “How Can I Keep From Singing”  –  BTC “Above All”   

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation...................................Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 14:15-28...........................................Jennie T. Le  
Scripture Reading:........................................................................John 14:15-28
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.............................................Cô Jennie Le
Tiệc Thánh – Communion Service TC 370....................Mục Sư Quản Nhiệm
Sứ Điệp: “Chúa Thánh Linh! Ngài Là Ai?”...........MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “Holy Spirit Knowing Him”...................................Rev. Linh Huynh                               
BTC “The Power of Your Love”..............................................English Ministry           
Dâng Hiến – Offering: TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài.” (Giăng 14:16&17a).   
                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *Hướng Dẫn CT – MC: Jennie T. Le
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Frank Le – Gabriel DeLeon  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Tracy Truong – Vy Pham
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn
*Ban Tiệc Thánh:  CTVMV. Quang Lê – Ô. Tim Huynh – Ô. Phục Phạm
                                 Ô. Lê Văn Hoàng – Thai Binh Huynh – Duc Nguyen