AUGUST 05, 2018

        Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên. 100:1-5. Ông Quang Lê

Call To Worship: Psalm 100: 1-5

 

TC 203 “Giờ Diệu Êm ” – TC 205 “Jêsus Là Bạn Thật ”

- TC 444 “Loan Tin Mừng ”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation.............................................. TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Luca 1:1-4 ; Công Vụ 1:1-3 ............... Thái Bình - Billy Pearson

Scripture Reading:   ........................................................................................................

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi............................................... Cô Jennie Thúy Lê

Tiệc Thánh: “Thánh ca 370 ”..........................................................................................    

Sứ Điệp “ Mối Tương Giao Diệu Kỳ ”.................................... TĐPT. Trần Ngọc Hòa  Message: “ Amazing Relationships. ”                                

Tôn Vinh Chúa: “Do It Again”………………………………………. English Ministry

Dâng Hiến – Offering TC 234  “ Tận Hiến Cho Chúa”………………........ Hội Chúng

TC 03 “ Tôn Vinh Chân Thần ”.................................................................... Hội Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction…………………......... TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Suy Gẫm:

 Kế đó, Đức Chúa Jêsus ra ngoài, thấy một người thâu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng: Hãy theo ta! Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài

                                                                                                   Luca 5:27-28

Hướng Dẫn CT – MC: Thái Bình - Billy Pearson

Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng- Tuấn Nguyễn- Thiên Tài- Uyên Đoàn- Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers:  Andy Lê - Gabriel Deleon

Ban Dâng Hiến – Offering: Jennie Lê - Frank Lê

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Jennie Thúy Lê - Cô Trang Nguyễn

Ban Tiệc Thánh: Ông Quang Lê - Ông Du Nguyễn - A. Dũng Trịnh - A. Tài Lý

 

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:

Ông Hùng Trần  (512) 560-2978

Bà Nga Nguyễn: (512) 799-5661