AUGUST 06, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 136: 1-5

                          Call To Worship: Psalm 136: 1-5

 

       TC 30 “Vì Sao Tôi Ca Ngợi?” - TC 31 “Danh Chúa Jêsus”

                            TC 455 “Nhìn Lên Cha Thánh”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 4: 12-24 . . . . . . . . . . . . . . . Dũng Trịnh

Scripture Reading: Matthew 4: 12-24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng              

Message: “Kingdom of  God In Me” . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Nước Trời Trong Tôi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 62 “Ngài Là Ai?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 18 “Thánh Chúa Siêu Việt”. . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm: “Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà

hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật

bịnh trong dân (Ma-thi-ơ 4: 23)”.

                                                                                        

Hướng Dẫn CT – MC: Dũng Trịnh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Nga Nuyễn – Bà Vi Trần

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Phục Phạm – Ô. Du Nguyễn

                                         Ô. Quang Lê – Ô. Hùng Trần

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn