AUGUST 07, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 23: 1-6

                              Call To Worship: Psalm 23: 1-6

        TC 260 “Nương Trên Jêsus” – BTC “Man Of Sorrow”

                         TC 266 “Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Phi-líp 3: 1-11 . . . . . . . . . . .Thái Bình Huỳnh

Scripture Reading: Philippians 3: 1-11:. . . . . . . . . . . . . . . Frank Le

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

“The Power of Resurrected Christ” . . . . Pastor Timothy Nguyen

 “Quyền Năng Của Christ Phục Sinh”. . . .MS Nguyễn Nhân Tâm

BT 262 “Hốc Đá Vững An” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 44 “Chúa Jêsus Lâm Phàm”. . . Hội Chúng

Phát Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Kinh Thánh . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:

 “Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại

  của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho

  tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài (Phi-líp 3:10)”.

 

Hướng Dẫn CT – MC: Thái Bình Huỳnh – Frank Le

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Samuel Tran – Justin Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Sam Torres – Billy Nguyen

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Hùng Trần – Ô. Tim Huỳnh

                                         TĐ. Hòa Trần – Ô. Quang Lê

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý