AUGUST 09, 2015

                    Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                      Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                     Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 11:1-7

                                Call To Worship: Psalm 11:1-7

               TC 324 “Sẳn Sàng” – TC 134 “Bài Ca Tâm Linh”  

                                          TC 147 “Lăn Xa”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 10: 32-45  . . . . . . . . . . . . . . . .Trịnh Dũng

Scripture Reading:Mark 10: 32-45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: The Stanfard of The Greatness. .Mục Sư Quản Nhiệm

 “Tiêu Chuẩn”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 142 “Tiếng Chúa Gọi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 374 “Thập Tự Xưa”. . . . . . . . . . .Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .  Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc

mình, song để hầu việ người ta. Và phó sự sống mình làm giá chuộc

cho nhiều người.” (Mác 10: 45)

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Trịnh Dũng

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Tina Phùng – Julie Lợi Lý

Ban Dâng Hiến – Offering: Hoàng Trần – Hưng Trịnh

 

                                         

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương