AUGUST 10,2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm
­­­
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 146:5-10
Call To Worship: Psalms 146:5-10
     Thoát Chốn Tội Tình (TC 145) – Loan Tin Mừng (TC 444) –
Đêm Đến (TC 384)
 
   Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS Quản Nhiệm
   Đọc Kinh Thánh:  Công-vụ 14:1-18  (Tân Ước tr. 132)  . . . . . .  Phục Phạm  
Scripture Reading: Acts 14:1-18
   Lễ Dâng Con – TC 367 “Viên Ngọc Đẹp”. . . . . . . . . . . . .MS Quản Nhiệm
   Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . .. . . .MS Quản Nhiệm
   Tôn Vinh Chúa TC 203Giờ Dịu Êm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
Sứ Điệp: “Khi Nào Là Giờ Thuận Tiện?” . . . . . . . . . . . MS Quản Nhiệm
Message: “When is The Good Time ?” .. . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
Dâng Hiến – Offering TC 233“Dâng Điều Tốt Nhất” . . . . . Hội Chúng                                             (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS Quản Nhiệm
Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS Quản Nhiệm
 
   Suy Gẫm:  Thì hai s đ đã biết trước, bèn trn tránh trong các   thành x Ly-cao-ni, là thành Lít-trơ, thành Đt-bơ và min chung quanh đó, mà ging Tin Lành (Công-vụ 14:6-7)
 
  Hướng Dẫn Chương Trình:  Phục Phạm
  Ban Âm Nhạc – Music:         Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
  Ban Tiếp Tân – Ushers:        Cindy Trần Ngân Nguyễn
  Ban Dâng Hiến – Offering:   Kim Anh Dung Trịnh
  Giúp Giờ Thiếu Nhi:              Giao Trương
 
 

Công-vụ  14:1-18,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 132.