AUGUST 11. 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MSQN Huỳnh Văn Linh
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 62: 5-8
                                  Call To Worship: Psalm 62: 5-8

TC 187 “Ân Điển”  –  TC 180 “Yêu Thương Chúa Thêm”
 TC 132 “Thánh Linh Dẫn Dắt”    

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation...................................Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 7:37-44.............................................Julie Lợi Lý  
Scripture Reading:........................................................................John 7:37-44
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.....................................Cô Trang Nguyễn
Sứ Điệp: “Lời Mời Ân Cần”.......................................MSNC. Trần Ngọc Hòa
Message: “The Invitation.”.....................................................Pastor Hoa Tran                               
BTC “Về Với Jesus”.............................................................................Song Ca           
Dâng Hiến – Offering: TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”.............Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” (Giăng 7:37-38).   
                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                *Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Lý
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Thy Nguyễn – Trúc Linh Dương  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Brian Fung – Công Võ
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

 

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & MSNC Hòa xin gọi:
                          Ông: Henry Phùng: (512)-299-6581
                          Bà: Heather Williams: (512)-619-3876