AUGUST 12, 2018

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

 

ChàoMừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên.116:1-6. MSQN Huỳnh Văn Linh

Call To Worship: Psalm 116: 1-6

 

TC356 “Quây Quần Bên Chúa” – TC 382 “Ánh Sáng Cho Đời”

- TC 444 “Loan Tin Mừng ”

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation............................................MSQN Huỳnh Văn Linh

KinhThánh Đối Đáp: Ê-phê-sô 2:11-22…………. .......….……................ Dũng Trịnh

Scripture Reading:...................................................................

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi.................................................Cô Trang Nguyễn

Sứ Điệp “Kết Nối Để Mở Rộng”……..................................MSQN Huỳnh Văn LinhMessage: “Connecting To Expand”

Tôn Vinh Chúa: “TC#468 Ca Ngợi Chúa”……………………………….Ban Hát Dẫn

DângHiến – Offering TC 234 “ Tận Hiến Cho Chúa”………………........Hội Chúng

TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”.................................................................... HộiChúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction………………….......MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:

13 Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi.22 Ấy,anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Ê-phê-sô 2; 13; 22

 

HướngDẫn CT – MC:Dũng Trịnh

Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng- TuấnNguyễn- ThiênTài- Uyên Đoàn-Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers:Anh Phạm- Thy Nguyễn

Ban DângHiến – Offering:Hồng Nguyễn- Julie Lợi Lý

GiúpGiờThiếuNhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Trang Nguyễn

 

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:

ÔngHùng Trần(512) 560-2978

Bà Nga Nguyễn: (512) 799-5661